Terms and Conditions

Latest Update: 22/10/2021

 

digitmetth.com จัดตั้งขึ้นโดย หจก.ดิจิทเมท ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า “หจก.ฯ” หรือ “เรา”) มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริการและจัดการด้านการตลาด และโฆษณาออนไลน์ทุกประเภท เราแนะนำให้ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน อ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือใช้บริการจาก digitmetth.com ทุกคน (ต่อไปนี้จะใช้คำแทนว่า “ผู้ใช้” “ลูกค้า”) อ่านข้อตกลงนี้ให้ครบถ้วน และถือว่าผู้ใช้ที่เข้ามาอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือใช้บริการนั้นได้ยอมรับ และเข้าใจในข้อตกลงนี้ทั้งหมดแล้ว หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม ผู้ใช้สามารถหยุดอ่านบทความ เนื้อหาต่างๆ หรือแจ้งเราให้ทราบทันที เรามีสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางผู้ใช้จึงควรเข้ามาอ่านข้อตกลงนี้ด้วยตนเองเป็นประจำ โดยนโยบายและข้อตกลงของเราที่ผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้.

 

1. ผู้ใช้ และการใช้เว็บไซต์
เราไม่สนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่สร้างความรำคาญ และความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้ใช้เว็บไซต์และบริการนั้นต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่พิมพ์ข้อความ ไม่ลงโฆษณา หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมิ่นประมาท อ้างอิงถึงบุคคลที่สาม หลอกลวง เกินจริง ค้ามนุษย์ ค้าประเวนี ความรุนแรงในทุกๆ ด้าน และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หากผู้ใช้กระทำการดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้ในทุกๆ ด้านไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม และผู้ใช้ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ใช้มิอาจเรียกค่าเสียหายจากหจก. และพนักงานของหจก.ทุกตำแหน่ง ทั้งหมดนี้ทางเราต้องการให้บรรยากาศการใช้เว็บไซต์ และการโฆษณาเป็นไปด้วยดี เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ผู้ใช้ และส่วนรวม

 

ผู้ใช้เข้าใจว่ากราฟฟิคและบทความต่างๆ ที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้แก่ส่วนรวมแต่จำเป็นต้องใส่เครดิต และเชื่อมต่อผ่าน URL มาทางเว็บไซต์ของเรา ห้ามนำข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือเอกสารต่างๆจากทางหจก.ฯ ไปเผยแพร่โดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น ชื่อหจก. โลโก้หจก. หรือ URL เชื่อมต่อมาทางเว็บไซต์ และห้ามนำข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือเอกสารต่างๆจากทางบริษัทฯ ไปเผยแพร่ในที่ๆ ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียให้แก่หจก.ฯ พนักงานในหจก. ลูกค้าทั้งหมดของหจก.ฯ และพนักงานของบริษัทคู่ค้าทั้งหมดของเรา หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และชดใช้ถึงผลที่ตามมาทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงชดใช้แก่ลูกค้าของเราทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำเหล่านั้น

 

ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ทุกประเภทลงบนเว็บไซต์รวมถึงห้ามใช้หรือพยายามใช้ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ตัวแทน อุปกรณ์กลไกอื่นๆ รวมทั้งบราวเซอร์ สไปเดอร์ โรบอท อวตาร์ โปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ หรืออื่นๆที่มีความหมายไปในทางเดียวกับที่กล่าว เพื่อทำการค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากการค้นหาที่ได้จัดไว้ให้บนเว็บไซต์ หากผู้ใช้ทำการอัพโหลดภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงคนเดียว หจก.ฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ท่านอื่นๆ หากผู้ใช้ต้องการใส่ข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านระบบคอมเมนต์ จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น หจก.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้

 

2. การบริการ
ผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านและเข้าใจข้อบังคับของการลงโฆษณา รวมถึงนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย Facebook, Instagram, Google, Youtube และ Tik Tok โดยปกติทางทีมงานของเราจะให้คำแนะนำและตักเตือนลูกค้าก่อนการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มการโฆษณาเป็นประจำในกรณีที่โฆษณาไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงตามข้อบังคับของ Facebook, Instagram, Google, Youtube และ Tik Tok ซึ่งลูกค้าควรปฏิบัติตามและแก้ไขโดยทันที เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหลังจากโฆษณาเริ่มดำเนินการแล้ว เรามีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการโฆษณาชั่วคราวโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเราไม่มีนโยบายการคืนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าเนื่องจากเป็นความผิดพลาดจากทางลูกค้าซึ่งเราได้เตือนแล้วตั้งแต่ต้น หจก.ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

ลูกค้าทุกท่านโปรดทราบว่าเราไม่มีอำนาจใดๆ ต่อการตัดสิน หรือข้อผิดพลาดจากทางบริษัทผู้ให้บริการโฆษณา (Google, Facebook Youtube และ Tik Tok) และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากทางด้านผู้ให้บริการโฆษณา ทุกคำตัดสินจากบริษัทผู้ให้บริการโฆษณาถือเป็นที่สิ้นสุด ทุกความผิดพลาดที่เกิดจากทางผู้ให้บริการโฆษณานั้นเหนือความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือ ปรับปรุง หรือแก้ไข

 

ทุกครั้งที่มีการทำการตกลงทำโฆษณา หรือทำสัญญาโฆษณา เราจะทำการตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการชำระค่าใช้จ่าย เช่น เครดิต 15 วัน หรือชำระก่อนโฆษณาเริ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสัญญาที่หจก.ฯ และลูกค้าได้คุยกันไว้ ซึ่งหากการชำระเงินไม่เป็นไปที่ได้ตกลง เรามีสิทธิ์ที่จะหยุดดำเนินการโฆษณาทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งเราจะทำการติดต่อไปยังทางลูกค้าถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โฆษณาจะเริ่มดำเนินการต่อหลังจากการปฏิบัติเป็นไปตามที่ตกลง

 

หากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญา หรือยกเลิกแพ็กเกจโฆษณาในขณะที่โฆษณาได้ดำเนินการไปแล้ว ทางเราจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนทุกกรณี เนื่องด้วยทางลูกค้าเป็นผู้ผิดข้อตกลง

 

ศึกษานโยบายเพิ่มได้ที่ facebook.com/policies/ads และ support.google.com/adspolicy และ https://support.tiktok.com/th/business-and-creator/creator-and-business-accounts/tiktok-advertising-policies-ad-creatives

 

3. ระบบ
เราได้ทำการดูแลระบบให้มีเสถียรภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบเว็บไซต์ของเรา ระบบโฆษณา Facebook และ Google ซึ่งบางทีอาจเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคต่างๆ ที่เกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ เนื่องจาก หจก.ฯ เรามีหน้าที่เป็นผู้ใช้เพื่อการบริการลูกค้า และวิเคราะห์ผลให้ลูกค้า ไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา หากเกิดปัญหาสุดวิสัยจากทางเจ้าของระบบ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ และติดต่อไปยังบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้คำตอบแก่ลูกค้าของเราอย่างเร็วที่สุด แต่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

 

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางเรายังมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบ ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจ และยอมรับเนื้อหาของข้อตกลงได้ตามลิ้งค์นี้เพื่อการเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย digitmetth.com/privacy-policy